استراتژی کانی‌ کاوان:

  • • رشد بازار داخلی و حضور در بازار خارجی از طریق صادرات خدمات مهندسی.
  • • ایجاد ثبات مالی از طریق افزایش درآمد و سود و بهبود رضایت ذینفعان.
  • • ایجاد محل کار مناسب با بهبود سطح رضایت کارکنان.
  • • توسعه مهارت‌های انسانی.