ردیفنامتحصیلاتسمت
1کامبیز معظمیمهندس معدنمدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
2فرج‌الله زمانیمهندس معدن/DBAنایب رئیس هیئت مدیره
3نرگس حاج‌کاظمیهادکترای محیط‌زیستعضو هیئت مدیره