ردیفنام شرکت
1دانشگاه شریف
2دانشکده مهندسی معدن - دانشگاه تهران
3شرکت پارس مانترا
4شرکت توسعه صنعت و معدن مفید
5شرکت بین المللی مهندسی ایران.(IRITEC)
6شرکت مهندسی پناه ساز ایران
7شرکت مهندسی معدن کاو