ردیفنام شرکتسال تاسیس
1فولاد کاوان آرمان نوین ایرانیان1393
2آرین پزشک کار1395