• زمینه های مختلفی از خدمات مهندسی که شرکت مهندسی کانی کاوان شرق می تواند ارائه دهد شامل مطالعات امکان سنجی پروژه های صنعتی نیز می باشد.
  • به طور عمده هر مطالعه امکان سنجی شامل موضوعات زیر است  :
    • مطالعه بازار
    • گزینش سایت
    • مطالعه فنی و زیرساختی
    • مطالعه اقتصادی