همزمان با سایر بخش های مهندسی، بخش محیط زیست و HSE شرکت مهندسی کانی کاوان شرق در سال 1379 با ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مختلف مدیریت و مهندسی محیط زیست سازماندهی شده است.

حوزه های عمده فعالیت ها و خدمات زیست محیطی

  • مطالعات پایه محیط زیستی
  • طراحی سیستم های تصفیه خاک، هوا و آب
  • ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)
  • طراحی سیستم های کاهش آلاینده های صنعتی
  • برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP)
  • مدیریت و دفع زباله های جامد شهری، صنعتی و خطرناک
  • پایش و ممیزی محیط زیست
  • اجرای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
  • سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14000)