شرکت مهندسی کانی کاوانن شرق در راستای توسعه ارائه خدمات مهندسی به صنایع مختلف، ورود به عرصه صنعت نفت و گاز را در نظر گرفته است. شرکت در برخی از مناقصات اعلام شده نفت و گاز به عنوان برنامه های آینده پیش بینی کرده است..

خدمات مهندسی که شرکت می تواندارائه دهد شامل صنایع بالادستی و پایین دستی باشد.