احداث کارخانه کک سازی مازندران و نیروگاه حرارتی 25 مگاوات

اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن های ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻚﺳﺎزي ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 300 ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل و ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 25ﻣﮕﺎوات با مشارکت CMC ﺑه ﺼﻮرت EPCF
کارفرما: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)
پیمانکار : CMC چین و شرکت کانی کاوان شرق
مشاور: شرکت مهندسی مشاور صنعتی ایران