1- یکی از عناصر کلیدی توسعه پایدار، منابع انسانی سالم است که بخشی از سرمایه ملی در کشورهای در حال توسعه می‌باشد، بنابراین توسعه با رویکردی سیستماتیک و خلاق در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای حفاظت و حمایت از این منابع ضروری است

2- شرکت مهندسی کانی کاوان شرق از سال‌های اولیه تاسیس، پیاده سازی، توسعه و بهبود HSE-MS و همچنین سیستم‌های مدیریت یکپارچه متشکل از
ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001 را در دستور کار خود قرار داده است.

3- هدف از پیاده سازی این سیستم‌ها ایجاد محیط مناسب برای تعالی سازمان، ارتقاء سلامت و ایمنی کارکنان، کاهش اثرات سوء بر محیط زیست و حفاظت از آن، کاهش هزینه ها از طریق کنترل زندگی و حوادث مالی و توسعه فرهنگی از طریق آموزش مستمر به همه افراد سازمان می‌باشد.

4- این امر با استفاده از تیم متخصص HSE انجام می شود و ضمن ایجاد خط مشی در سازمان، ارائه خدمات تخصصی به کارفرمایان را ممکن ساخته است. این خدمات عبارتند از:

  •  ارائه خدمات مشاوره بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  •  انجام پروژه های اجرایی با در نظر گرفتن مسائل بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی
  •  نظارت بر اجرای صحیح الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  •  شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطرات بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  •  تهیه برنامه‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE PLAN)
  • تهیه روش ها و دستورالعمل‌های تخصصی HSE